Ban tổ chức

03:15 - 14/05/2019
Stt Họ và tên Nhiệm vụ Chức vụ - Đơn vị
1 PGS.TS. Nguyễn Duy Cương Trưởng ban

Hiệu trưởng - ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

2 PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn  Đồng Trưởng Ban Giám đốc - Viện Khoa học & Công nghệ Quân sự
3 PGS.TS. Vũ Ngọc Pi  Phó trưởng ban Phó Hiệu trưởng - ĐH Kỹ thuật Công nghiệp
4 PGS.TS. Trần Minh Đức Phó trưởng ban Bí thư Đảng ủy,  Phó Hiệu trưởng - ĐH Kỹ thuật Công nghiệp
5 TS. Đỗ Trung Hải Phó trưởng ban Phó Hiệu trưởng - ĐH Kỹ thuật Công nghiệp
6 TS. Phan Tương Lai Phó trưởng ban Phó Giám đốc - Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự 
7 PGS.TS. Phạm Thành Long
UV thường trực
Trưởng phòng KHCN&HTQT – ĐH Kỹ thuật Công nghiệp
8 TS. Trần Minh Công
UV thường trực

Trưởng phòng TMKH - Viện Khoa học & Công nghệ Quân sự

9 PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn  Uỷ viên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học KTCN
10 PGS.TS. Hoàng Vị
Uỷ viên

Trưởng khoa Cơ khí - ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

11  PGS.TS. Ngô Đức Minh Uỷ viên
Phó trưởng khoa Điện – ĐH Kỹ thuật Công nghiệp
12 PGS.TS. Đào Huy Du
Uỷ viên

Trưởng khoa Điện tử - ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

13 PGS.TS. Lê Văn Quỳnh
Uỷ viên

Trưởng khoa KT ô tô và MĐL – ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

14 TS. Dương Thế Hùng
Uỷ viên

Trưởng khoa XDMT – ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

15 TS. Nguyễn Tiến Hưng
Uỷ viên

Trưởng khoa Quốc tế - ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

16 TS. Phạm Minh Tân
Uỷ viên

Trưởng khoa KHCB - ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

17 TS. Nguyễn Thị Mai Hương Uỷ viên
 Trưởng khoa SPKT – ĐH Kỹ thuật Công nghiệp
18 PGS. TS. Ngô Như Khoa
Uỷ viên
 Trưởng phòng Đào tạo – ĐH Kỹ thuật Công nghiệp
19 TS. Nguyễn Khắc Tuân
Uỷ viên

Trưởng phòng HCTC – ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 

20 TS. Đoàn Quang Thiệu Uỷ viên
Trưởng phòng KHTC - ĐH Kỹ thuật Công nghiệp
21 ThS. Nguyễn Ngọc Kiên
Uỷ viên
Trưởng phòng QTPV – ĐH Kỹ thuật Công nghiệp
22 ThS. Lê Xuân Hưng Uỷ viên
Giám đốc TT DVTH, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp
23 TS. Nguyễn Mạnh Thắng Ủy viên Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Công nghệ Quân sự

News more