Chủ đề hội thảo

14:50 - 14/05/2019

Chủ đề hội thảo

  • Kỹ thuật điện, điện tử;
  • Kỹ thuật Cơ khí – Động lực;
  • Công nghệ Thông tin - truyền thông;
  • Kỹ thuật Cơ điện tử;
  • Kỹ thuật Hóa học – Môi trường;
  • Kỹ thuật và Công nghệ vật liệu.