Chương trình hội thảo

04:10 - 14/05/2019

Các tiểu ban của hội thảo "Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn 2019"

1. 
2.
3. 

 

Báo cáo mời:

1. 
2.
3. 

 

Lịch báo cáo tại các tiểu ban:

...