Giới thiệu

Hội thảo Quốc gia "Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn" là diễn đàn thường niên để những người làm công tác nghiên cứu, triển khai, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng và tìm kiếm sự hợp tác. Đặc biệt hội thảo khuyến khích các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học tham gia báo cáo trao đổi kết quả nghiên cứu và học tập của mình. Hội thảo khuyến khích trưng bày giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ và những kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn. Năm 2019, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đăng cai tổ chức hội thảo.

  1. Thời gian: Ngày 26 tháng 10 năm 2019
  2. Địa điểm: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên