Quy trình gửi bài

04:01 - 14/05/2019

1. Trình bày bài báo theo mẫu: http://www.jmst.info/file-mau

2. Gửi bài báo và cập nhật thông tin theo email: ncaat@tnut.edu.vn

3. Ban tổ chức gửi phản biện thẩm định bài báo

4. Tác giả chỉnh sửa bài báo theo yêu cầu phản biện (nếu có), làm bản giải trình sửa theo phản biện: http://www.jmst.info/file-mau

5. Ban tổ chức làm thủ tục đăng bài (nếu được duyệt đăng)