Thời gian - Địa điểm

14:58 - 14/05/2019

I.  Địa chỉ và thời gian nhận bài :

Bài viết gửi về địa chỉ email: ncaat@tnut.edu.vn

Thời hạn :

+ Nộp toàn văn:                    20/8/2019

+ Thông báo chấp nhận:      15/9/2019

Bài viết được gửi trực tiếp qua địa chỉ email ghi rõ: họ tên tác giả, học hàm, học vị, chức vụ, cơ quan công tác, địa chỉ, điện thoại, email của tác giả. Ban biên tập không trả lại bản thảo đối với những bài không được sử dụng. Báo cáo được chấp nhận sẽ đăng trên kỷ yếu của hội thảo và tiếp tục được phản biện để đăng trên tạp chí Nghiên cứu khoa học và Công nghệ Quân sự  (ISSN 1859-1043).

II. Thời gian và địa điểm tổ chức:

Dự kiến thời gian: 26 tháng 10 năm 2019

Địa điểm: Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái nguyên, số 666, Đường 3-2, P.Tích Lương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Liên hệ chi tiết: PGS. TS. Phạm Thành Long       Điện thoại: 0947169291